Allmänna villkor

1. Definitioner

Leverantör - Stay Smart AB, 559337-Box 3395, 10367 Stockholm eller något av dess dotterbolag.

Bokning - En slutförd bokning av ett eller flera specifika boenden.

Kund , företag eller annan juridisk person som gör en bokning eller köper en produkt eller tjänst av Leverantören.

Gäst - Varje person som använder Leverantörens boende. En person kan vara både gäst och kund.

Boende - Varje egendom som hyrs ut av leverantören.

Tjänst - Varje tjänst som leverantören erbjuder en kund och som inte är själva boendet (t.ex. extra städning, parkering osv.)

Produkt - Varje produkt som leverantören erbjuder en kund (t.ex. mat och dryck)

Husregler - Regler som gästerna måste följa. Vissa husregler är generella och gäller i alla boenden och andra är specifika för varje boende.

2. Inledning

Dessa villkor är tillämpliga när en kund hyr ett boende från leverantören. Dessa villkor är en del av avtalet mellan Leverantören och dess Kund(er).

Kunden är ansvarig för att granska alla aspekter av kontraktet, inklusive dessa villkor. När kunden bekräftar sin bokning av boende och/eller beställning av en produkt eller tjänst till leverantören accepterar kunden även dessa villkor. Leverantören har rätt att betrakta det som ett avtalsbrott om en kund agerar i strid med avtalet, dessa villkor eller husregler som är specifika för det boende som kunden hyr av leverantören.

3. Bokningar

3.1. Hur man gör en bokning Kunderna kan göra en bokning hos Leverantören genom att (1) göra bokningen genom att kontakta en av Leverantörens säljare, (2) göra bokningen själva via Leverantörens onlinebokningsplattform eller (3) göra bokningen själva via en onlineresebyrå (t.ex. Booking.com och Airbnb).

3.2. Bokningsbekräftelse Bokningen är bekräftad när Leverantören har skickat en bokningsbekräftelse till den e-postadress som Kunden har angett.

3.3. Betalning Bokningen är slutförd när Kunden har betalat hela det utestående beloppet för bokningen till Leverantören. Leverantören kan neka kunden tillträde till boendet tills kunden har betalat hela det utestående beloppet för bokningen till leverantören. Kunden har ingen fordran på Leverantören om Kunden har ett utestående saldo till Leverantören.

3.4. Om en kund har gjort en bokning som är längre än fyra (4) månader och har samma gäst (personal, person(er)), eller avser att ha samma gäst, som bor i samma enhet (rum eller lägenhet) i mer än fyra (4) månader måste kunden informera leverantören om detta skriftligen till info@staysmart.se

3.5. Om en kund har en bokning genom ett månadsvis hyresavtal som pågår längre än fyra (4) månader och har samma gäst (personal, person(er)), eller har för avsikt att ha samma personal, som bor i samma enhet (rum eller lägenhet) i mer än fyra (4) månader, måste de informera leverantören om detta skriftligen till info@staysmart.se

4. Betalningsvillkor

Leverantören erbjuder olika betalningsvillkor beroende på kunden och hur bokningen görs. Leverantören klargör betalningsvillkoren för varje specifik bokning innan bokningen görs. Kunden måste alltid betala hela det utestående beloppet för alla Bokningar till Leverantören innan Leverantören ger Kunden tillgång till Boendet.

4.1. Bokning via en säljare Leverantörens säljare kan erbjuda betalning via faktura, kreditkort och betalkort. Om betalningen sker via faktura anges betalningsvillkoren på fakturan. Om betalningen sker med kreditkort eller betalkort förfaller betalningen omedelbart.

4.2. Bokning via onlinebokningsplattformen Leverantörernas onlinebokningsplattform accepterar endast betalning med kredit- eller betalkort. Om bokningen görs via bokningsplattformen förfaller betalningen omedelbart.

4.3. Bokning via en onlineresebyrå Onlineresebyråer kontrollerar sina egna betalningsvillkor. Vissa av dem erbjuder kunden att betala på plats, det vill säga på boendet. Om Kunden väljer det alternativet erbjuder Leverantören betalning med kreditkort eller betalkort på incheckningsdagen.

4.4 Vid fakturering utan moms med hyresgästens hänvisning till befrielse från skattskyldighet i 3 kap. mervärdesskattelagen förbehåller sig Sverige Longstay Group Rental AB rätten att efterfakturera moms i det fall Skatteverket inte beviljar befrielse från skattskyldighet.

5. Säkerhetsgarantier

Leverantören har rätt att ta ut en säkerhetsdeposition på alla Bokningar. Om Leverantören tar ut en säkerhetsdeposition på en Bokning anges beloppet för säkerhetsdepositionen i Bokningsbekräftelsen. Säkerhetsdepositionen kommer att återbetalas till Kunden när Kunden har flyttat ut ur Boendet och Boendet har godkänts vid en inspektion av Leverantören. Leverantörens kostnader för att avhjälpa skador som orsakats av kunden eller kundens gäst(er) med uppsåt eller genom vårdslöshet kommer att dras från depositionen. Detta hindrar inte leverantören från att kräva ytterligare ersättning från kunden för att täcka skador som orsakats av kunden eller kundens gäst(er) genom uppsåt eller oaktsamhet. Leverantören har rätt att reglera obetalda hyreskostnader och avbokningsavgifter genom att använda sig av depositionen.

6. Avbokning

Avbokningar måste göras skriftligen, via e-post till info@staysmart.se. En begäran om avbokning som görs via röstbrevlåda, sociala medier eller någon annan kanal som inte är listad som en godkänd kanal kommer inte att accepteras. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut en avbokningsavgift om avbokningen görs med kort varsel. Avbokningsavgiftens storlek beror på bokningen. För att avbeställa utan avgift måste avbeställningen göras av kunden och bekräftas av leverantören senast: 2 dagar (48 timmar) före om bokningens längd är 1-6 nätter. 7 dagar före om bokningen är 1-3 veckor. 30 dagar före om bokningen är 1 månad eller längre.

7. Uppsägningstid som avslutar ett hyresavtal

Om hyresgästen eller kontraktet har ett månadsvis hyresavtal som har pågått i mer än en månad (30 dagar) är uppsägningstiden alltid minst en (1) kalendermånad. Om parterna kommer överens om andra villkor måste de alltid vara skriftliga. Den hyresgäst eller det företag som vill avsluta ett hyresavtal måste göra det skriftligen, via e-post till info@staysmart. En begäran om uppsägning som görs via röstbrevlåda, sociala medier eller någon annan kanal som inte är listad som en godkänd kanal kommer inte att accepteras. Om du är privatperson och hyr fastigheten direkt på ett hyresavtal kan uppsägningstiden vara tre (3) månader enligt svensk lag. Om du är en privatperson och hyr fastigheten direkt på ett hyresavtal är du rätt person att göra uppsägningen. Om det däremot rör sig om ett företags hyresavtal i den meningen att din arbetsgivare hyr fastigheten måste anmälan komma från en behörig person på företaget.

8. Normalt slitage

Leverantören accepterar normalt slitage på boendet och dess inventarier. Detta innebär att kunden är ansvarig för alla skador som uppstår på grund av uppsåt eller slarv och är mer än vad som kan anses vara normalt. Detta gäller skador som orsakats av Kunden, hyresgästerna eller gästerna, eller om boendet har lämnats olåst och ett inbrott eller annat intrång har ägt rum. Leverantören har rätt att reparera skador som uppstår på detta sätt på kundens bekostnad. Kunden är också ansvarig för eventuella inkomstförluster som uppstår på grund av att boendet inte kan hyras ut under reparationstiden.

9. Krav från tredje part

Om kunden bryter mot sitt avtal, dessa villkor och avtal eller husregler som är specifika för boendet på ett sådant sätt att leverantören blir ansvarig gentemot en tredje part, till exempel en hyresvärd, blir kunden ansvarig gentemot leverantören för samma krav som den tredje parten har gentemot leverantören.

10. Tillträde och inspektion

Leverantören har rätt att när som helst inspektera boendet. Kunden måste ge Leverantören tillträde till Boendet för inspektion och reparationer.

11. Leverantörens skyldigheter och ansvar

När en bokning eller ett köp bekräftas och betalas av Kunden åtar sig Leverantören följande: Att kunden har tillgång till boendet under hela bokningsperioden. Att Boendet är inrättat enligt vad som anges i bokningsbekräftelsen. Att boendet är servat och underhålls enligt den standard som anges i bokningsbekräftelsen.

12. Husregler

Kunden samtycker till att följa alla husregler som är kopplade till boendet. Detta är allmänna husregler som gäller för alla leverantörens boenden: Kunden får inte registrera boendet som sin permanenta adress - boendet är endast avsett för tillfälligt bruk Kunden får inte ge personer tillträde till boendet som inte är registrerade som gäster hos leverantören - boendet är endast avsett för personer som är registrerade som gäster hos leverantören. Kunden får inte tillhandahålla eller överföra boendet till en annan juridisk person Kunden får inte överskrida det antal gäster som leverantören tillåter i boendet - antalet gäster anges på bokningsbekräftelsen för bokningen. Kunden är skyldig att hålla boendet rent och rapportera eventuella störningar till leverantören så snart de uppstår. Kunden får inte hantera boendet med vanvård, normalt slitage är tillåtet - leverantören kommer att debitera kunden för Sidan 1 av 1 slitage som anses vara mer än normalt. Kunden får inte byta möbler, installera utrustning, byta lås eller på annat sätt göra ändringar i boendet. Kunden är ansvarig för att se till att ingen röker i eller i närheten av en öppning av boendet - rökning är endast tillåten i anvisade rökområden. Leverantören kommer att debitera Kunden en avgift på 10 000 SEK för varje gång rökning har förekommit. Kunden får endast använda tilldelade parkeringsplatser eller offentliga parkeringsplatser. Kunden är ansvarig för eventuella parkeringsavgifter eller böter som kan uppstå på grund av att inte använda tilldelade parkeringsplatser. Kunden får inte ta med sig djur in i boendet. Kunden är skyldig att visa hänsyn till de grannar som bor runt boendet och att hålla nere ljudnivån mellan 21.00 och 07.00 alla dagar i veckan. Kunden får inte bedriva näringsverksamhet i boendet eller på boendets tomt/trädgårdsområde eller bedriva verksamhet som strider mot svensk lag. Kunden är skyldig att följa de utcheckningsrutiner som är specifika för sitt boende och att lämna tillbaka alla tillträdesnycklar till leverantören. Kunden är skyldig att följa alla husregler som är specifika för sitt boende. En icke uttömmande lista med exempel på husregler som är specifika för varje boende är: (1) hur man hanterar hushållssopor, (2) var och hur man parkerar fordon och (3) hur man hanterar tillträdesnycklar. Kunden informeras om husregler som är specifika för varje boende när de gör sin bokning och/eller när de får sin incheckningsinformation och/eller i själva boendet.

13. Underlåtenhet att betala i tid

En underlåtenhet från Kunden att betala en faktura i tid ger Leverantören möjlighet att omedelbart säga upp Bokningen och utrymma Kunden och Gästerna från Boendet. Detta befriar inte Kunden från eventuella skyldigheter gentemot Leverantören när det gäller utestående betalningar och eventuella skadestånd.

14. Flyttning

I händelse av ett väsentligt problem med boendet, som gör det olämpligt för Kunden, förbehåller sig Leverantören rätten att erbjuda Kunden ett alternativt boende med villkor som liknar det som angavs i bokningsbekräftelsen. Leverantören äger därför rätt att när som helst, före inflyttning eller under bokningsperioden, överföra kunden till ett likvärdigt boende. Om överföringen innebär en väsentlig försämring för Kunden har båda parter rätt att avbryta Bokningen. Leverantören tar inte ansvar för eventuella extra kostnader som kunden ådrar sig, till exempel kostnader i samband med en överföring eller uppsägning av avtalet.

15. Force Majeure

Leverantören ska inte hållas ansvarig för skador eller problem som orsakas av lag- eller regleringshändelser, myndighetsåtgärder, kriser, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrofer, krig eller någon annan liknande händelse som ligger utanför Leverantörens kontroll. Även i andra fall kan leverantören inte hållas ansvarig, om leverantören har varit normalt noggrann i samband med händelserna.

16. Konfliktlösning

Tvister i samband med detta avtal ska lösas i enlighet med svensk lag vid svensk domstol.